Đối với mã nguồn Wordpress:

Với blog Wordpress thuộc Wordpress.com thì bạn chỉ có thể tạo 1 text widget rồi chèn code quảng cáo vào trong đó.
Đối với blog Wordpress tạo trên self-host thì các bạn làm như sau:
Đầu tiên bạn phải xác định nơi chỉnh sửa theme:

1. Nếu code quảng cáo được yêu cầu chèn vào giữa <body> và </body>, các bạn hãy làm như sau:
- Vào Appearance (Giao diện) ~> Editor (Trình soạn thảo). Tìm trong Templates file là footer.php. Tìm trong file đó thẻ </body> rồi chèn lên trên và lưu lại ~> OK. Xem hình minh họa:

2. Nếu code quảng cáo được yêu cầu chèn vào giữa <head> và </head>, các bạn làm như sau:
- Vào Appearance ~> Editor. Tìm trong Templates file là header.php. Tìm trong file đó thẻ </head> rồi chèn lên trên và lưu lại ~> OK. Xem hình minh họa:

Chúc các bạn thành công!