Đáp án : (Bôi chọn chữ bên dưới mới thấy, do đán án có màu chữ là màu trắng)

Lần 1 đổi được 10 chiếc kem , thu được 10 que
Lần 2 lấy 10 que đổi đc 5 kem
Lần 3 lấy 4 que đổi đc 2 kem, còn lại tổng 3 que.
Lần 4 lấy 2 que đổi được 1 kem có 2 que
Lần 5 lấy 2 que đổi được 1 chiếc kem cuối cùng
Tổng có thể đổi đc 19 kem