.
..
.Là gì.
Đáp án : Bôi đen chọn bên dưới để thấy đáp án (do đáp án có chữ màu trắng)
   Chủ nhật và thứ 2
   Tháng Giêng và tháng chạp
   Chữ A và chữ Z
   ...