.
..
.Có bốn con ốc sên thi nhau bò qua một con đường được lát bằng những viên gạch hình chữ nhật giống nhau theo hình trên. 
   + Quãng đường ốc sên 1 là 50dm
   + Quãng đường ốc sên 2 là 74dm
   + Quãng đường ốc sên 3 là 64dm.
Em hãy tìm xem quãng đường ốc sên 4 là bao nhiêu ?Đáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)

Ốc sên 1: 
 5 xiên = 50 dm
 1 xiên = 10dm

Ốc sên 2: 
5 xiên + 4 dọc = 74
  4 dọc = 24
  1 dọc = 6      

Ốc sên 3: 
5 ngang + 4 dọc = 64
 5 ngang = 40
 1 ngang = 8

Ốc sên 4: 
2 ngang + 4 dọc + 3 xiên = 16 + 24 + 30 = 70dm