.
..
.Trong trò chơi này, người chơi phải mang những quả bóng bỏ vào một chiếc rổ trong khoảng thời gian nhất định. Mỗi quả bóng cách nhau 10m và quả bóng đầu tiên cũng cách rổ 10m.
Kết quả : Hùng mang về được 10 quả bóng. Hỏi quãng đường Hùng đã đi

Ảnh phóng to :


Đáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)

Quãng đường lấy quả bóng 1: 10 + 10 = 20  ( Do đi 10, mang về 10)
Quãng đường Hùng lấy được 10 quả bóng là :
   10+10+20+20+...+100+100 
= 20 + 40 +60 + ... + 200
= (20 + 200) + (40+180) + ... (100+120)
= 220 + 220 + ...
= 220.5
= 1100