.
..
.Tìm đường cho chú sâu đi tới cuống lá.

Câu đố


Con sâu mãi ăn lá, nên bị lạc trong đó rồi.
Các bé giúp sâu tìm đường ra ở cuống lá nhé