.
..
.Di chuyển 1 que diêm để được số lớn nhất?.


Đáp án : lăn chuột xuống để thấy đáp án