.
..
.Năm bức tranh ảo giác, mỗi bức có ẩn giấu một con số bên trong. Bạn có thể tìm ra năm con số đó không ?Câu đố 1 :Câu đố 2 : 
Câu đố 3 :
Câu đố 4 :
Câu đố 5 :