Chúng ta học được rất nhiều bài học từ những người chỉ yêu chúng ta một Ít. Some people come into our life as a blessing, while others come into our life as a lesson