′′ Bạn nghĩ rằng bạn có mãi mãi, nhưng bạn không ".