Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về.