.
..
.Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Hỏi giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua?.
Đáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)
Bạn ở vị trí thứ nhì.