.
..
.Tính diện tích phần hình chữa nhật màu cam.

Hình chữ nhật to được chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ. Công việc của bạn là phải đi tìm diện tích hình chữ nhật màu cam.
Đáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)

Hàng đầu : HCN 1 diện tích 13 - HCN 2 diện tích 39 
                    Do chiều rộng chung, nên chiều dài HCN2 gấp 3 lần diện tích HCN 1 => tỉ lệ 1:3

Hàng hai : 
  Do HCN 3 và HCN 4, cũng cùng chiều rộng và chiểu dài có tỉ lệ 1:3
  Nên HCN 3 diện tích 16 - HCN 4 diện tích 48