.
..
.Mỗi ly nước đang có một số đồ vật bên trong, mực nước trong ly đang có độ cao bằng nhau.