Có 3 bình nước: Bình thứ nhất dung tích 12 lít, bình thứ hai dung tích 7 lít, bình thứ ba dung tích 5 lít. Từ bình thứ nhất chứa đầy nước, bình thứ hai và và bình thứ ba trống, không dùng thêm dụng cụ chứa nước nào khác hãy lấy ra hai phần, mỗi phần 6 lít nước.

Đáp án:
Một sơ đồ giải bài toán được trình bày trong bảng dưới đây:

Bình 12 lít
Bình 7 lít
Bình 5 lít
Bắt đầu
12
0
0
Lần 1
7
0
5
Lần 2
7
5
0
Lần 3
2
5
5
Lần 4
2
7
3
Lần 5
9
0
3
Lần 6
9
3
0
Lần 7
4
3
5
Lần 8
4
7
1
Lần 9
11
0
1
Lần 10
11
1
0
Lần 11
6
1
5
Kết thúc
6
6
0