Em đang cần nắng, anh thì cần mưa
Em còn đang ế, anh có bồ chưa