Hoàn thành vòng loại tín chỉ tin học, điểm thi :

EXAM RESULTS
IC3 Digital Literacy Certification
ExamDateScoreStatusCertiport IDExam Group ID
7/12/2020925Pass900399212267371
7/12/2020888Pass900399212267371
6/28/2020867Pass900399212265600

Chứng chỉ
IC3 Spark CertificationChứng chỉ IC3 Spark - Living OnlineChứng chỉ IC3 Spark - Computing Fundamentals


Chứng chỉ IC3 Spark - Key Applications