Varna (SR) 

Varna (SR)

  • Nghề cuối: Thống Soái Kỵ Sĩ Rồng (Phi binh)
  • Lính: Griffin hoàng gia // Quỷ đá Gargoyle
  • Kỹ năng: Cường hóa nhóm, Ngắm chuẩn, Vạn tiễn