Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian

Langrisser II: Journey of the Light (Normal Mode)

Chương 1 (Phần bình thường)

Stage Map, Reward, Drops
1-1 , Crystals x 15 , Fighters Scroll


1-2 Speed Boots (SR) Knights Scroll

1-3 Friendship Voucher x 3 Guardians Scroll


1-4 Trinity Voucher x 1 Clerics Scroll

1-5 Trinity Voucher x 1 Casters Scroll

1-6 Life Staff (SR) Fighters + Knights Scroll

1-7 Crystals x 25 Clerics + Casters ScrollVật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian
Langrisser II: Journey of the Light (Hard Mode)
Chương 1 : Hành trình ánh sáng (Phần khó)

Stage Map Reward Drops
1-1 Crystals x 25

1-2 Trinity Voucher x 1

1-3 Friendship Voucher x 3

1-4 Rare Crafter’s Hammer x 1
1-5 Trinity Voucher x 1

1-6 Crystals x 30

1-7 Rare Material Spirit x 1Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian
Langrisser II: Langrisser and Alhazard (Normal Mode)
Chương 2 Thánh kiếm và ma kiếm (phần thường)

Stage Map Reward Reward
2-1 Crystals x 25

2-2 Swift Helmet (SR)


2-3 Rare Crafter’s Hammer x 1
2-4 Greaves (SR)

2-5 Crystals x 30

2-6 Crystals x 35

2-7 Dragon Scale Armor (SR)

Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian
Langrisser II: Langrisser and Alhazard (Hard Mode)
Chương 2 Thánh kiếm và ma kiếm (phần khó)

Stage Map Reward Reward
2-1 Crystals x 35

2-2 Trinity Voucher x 1

2-3 Rare Crafter’s Hammer x 1

2-4 Crystals x 35

2-5 Dragon Scale Armor (SR)
2-6 Crystals x 40

2-7 Trinity Voucher x 1Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian
Langrisser II: Glorious Legend (Normal Mode)
Chương 3 (Phần thường)

Stage Map Reward Drops
3-1 Crystals x 35


3-2 Trinity Voucher x 1


3-3 Rare Crafter’s Hammer x 1


3-4 Feathered Light Armor (SR)


3-5 Crystals x 40


3-6 Trinity Voucher x 1


3-7 Rare Crafter’s Hammer x 1
Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian 
Langrisser II: Glorious Legend (Hard Mode)
Chương 3 (phần khó)

Stage Map Reward Drops
3-1 Rare Crafter’s Hammer x 2


3-2 Crystals x 45


3-3 Ghost Robe (SR)


3-4 Crystals x 45


3-5 Trinity Voucher x 1


3-6 Rare Crafter’s Hammer x 2


3-7 Crystals x 45Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian 
Langrisser II: Another Path (Normal Mode)
Chương 4 (phần thường)

Stage Map Reward Drops
4-1 Trinity Voucher x 1


4-2 Ghost Mask (SR)


4-3 Crystals x 45


4-4 Trinity Voucher x 2


4-5 Crystals x 50


4-6 Trinity Voucher x 2


4-7 Mithril Armor (SR)


Vật phẩm ẩn trong Vòng xoáy thời gian 
Langrisser II: Another Path (Hard Mode)

Stage Map Reward Drops
4-1 Elven Bow (SR)
4-2 Crystals x 45
4-3 Trinity Voucher x 1
4-4 Rare Crafter’s Hammer x 2
4-5 Crystals x 50
4-6 Scryer (SR)

4-7 Crystals x 50