Hãy điền các số từ 1 đến 9 vào hình dưới đây sao cho mỗi hàng ngang, hàng dọc và hàng chéo đều có tổng là 15.

ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

6 1 8
7 5 3 
2 9 4

Bài toán có nhiều đáp án nhé