.
..
.Nếu 5 con mèo có thể bắt 5 con chuột trong 5 phút, cần có bao nhiêu con mèo để bắt được 100 con chuột trong 100 phút?.


ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

Đáp án vẫn là 5 con mèo

Vì :

1 con mèo có thể bắt được 1 con chuột trong 5 phút.

1 con mèo có thể bắt được 20 (1 x 20) con chuột trong 100 (5 x 20) phút.

Do đó, 5 con mèo có thể bắt 100 con chuột trong 100 phút.