.
..
.Matt là người chạy nhanh thứ 50 và cũng là người chạy chậm thứ 50 trong cuộc thi ở trường. Giả sử không có hai người nào chạy cùng tốc độ, tổng cộng có bao nhiêu học sinh ở trường Matt tham gia chạy?.


ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

Trường Matt có 99 học sinh tham gia chạy.

Nếu Matt chạy nhanh thứ 50, cậu sẽ tương ứng với số 50 trong dãy 1, 2, 3... 50. Để là người chạy chậm thứ 50, cậu phải là số 50 trong dãy 50, 51, 52... 99, bởi từ 50 đến 99 có 50 số tổng cộng.