Game kể về một nhóm 4 học sinh tham gia khám phá một ngôi nhà bỏ hoang, nghe đồn ngôi nhà đó có ma ám

Download 

   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suiarts.DenturesAndDemons&hl=vi&gl=US