.
..
.Số nào điền vào dấu hỏi chấm?.
ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)
Câu trả lời là 4, là  số giao điểm của các đường thẳng.