Cầu thang tự động

Gồm các pit tông đẩy gắn trong tường, theo hình đường chéo